آرشیو

27 اکتبر 2011

اسکریپت جستجو و تعیین محل نصب آفیس

یکی از روش‌های تعیین محل نصب آفیس استفاده از رجیستری است. کد زیر که به زبان پاسکال نوشته شده، با دو بار آدرس گیری از رجیستری، محل نصب آفیس را مشخص می‌نماید. function GetOfficePath(Param: String): String; var sVar: String; sWordVar: String; begin RegQueryStringValue(HKEY_CLASSES_ROOT, ‘Word.Application\CurVer’, ”, sVar); Delete(sVar, 1, 17); sVar:= sVar + ‘.۰′; RegQueryStringValue(HKEY_LOCAL_MACHINE, ‘SOFTWARE\Microsoft\Office\’ + sVar + ‘\Word\InstallRoot’,...

ادامه مطلب